1. 20160220 (2) 2016.02.20
 2. 20151114 (2) 2016.01.04
 3. 20151114 2016.01.04
 4. 20150927 2015.10.26
 5. 20150926 2015.10.26

20160220

photo/별 2016.02.20 13:46
 1. xzx 2017.10.10 17:37  modify / delete  reply

  사진이 이쁘네요 ^^

 2. 박두화 2018.06.21 11:54  modify / delete  reply

  사진이 취미시군요..
  좋은사진 많이 담으시기바랍니다.

  저기 혹시 티스토리 초대장 있으시면 초대나눔좀 해주실수있으신가요?
  파일을 하나받아야하는데 초대장이 있어야한다는군여
  가능하다면 부탁드릴께요..
  xzzpark2@gmail.com
  수고하십시요..

20151114

photo/가을 2016.01.04 22:25
 1. 어쩌다 2018.07.08 23:22  modify / delete  reply

  어쩌다 방문하게 됐는데...
  사진 너무 좋네요!!
  정말 진짜 ㅎㅎㅎ엄청 무지!!

20151114

photo/가을 2016.01.04 22:24
20150927

photo/빛 2015.10.26 22:22
20150926

photo/나무 2015.10.26 22:21